Algemene voorwaarden

BlackBear goaly armor garantie

Niet tevreden, geld terug! Wij willen dat je volledig tevreden bent over de BlackBear producten. Indien een product niet aan je verwachting voldoet, nemen wij  het, tot 1 jaar na aankoop, terug en vergoeden wij je het aankoopbedrag.

2 jaar. Omruil garantie. Op alle verlijming en fabricage fouten. Indien bij normaal gebruik, verlijmingen volledig en onherstelbaar loslaten of andere onherstelbare problemen ontstaan als gevolg van fabricage fouten, dan vervangen wij direct het product.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

BlackBear goaly armor is de geregistreerde merknaam van BlackBear BV, hierna ook te noemen BlackBear,

koper: De wederpartij van BlackBear, een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (koper) en een persoon wel handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaronder mede wordt verstaan de hockeyclub(s) waaraan BlackBear zaken verkoopt, levert, diensten verricht etc.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen BlackBear BV en koper.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BlackBear en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BlackBear en koper waarop BlackBear deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BlackBear, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BlackBear en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Ieder door BlackBear gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij BlackBear mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.3. De overeenkomst tussen BlackBear en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

  1. a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door BlackBear gedaan aanbod door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
  2. b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop BlackBear de aan koper toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
  3. c) hetzij, indien de door koper verstrekte opdracht wel of niet is voorafgegaan door een aanbod van BlackBear, op het moment waarop BlackBear met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. BlackBear zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

4.2. De door BlackBear opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht BlackBear niet tot enige schadevergoeding.

4.3. In geval van niet tijdige levering dient BlackBear in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BlackBear het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BlackBear aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BlackBear worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BlackBear zijn verstrekt, heeft BlackBear het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

4.6. De communicatie tussen BlackBear en koper kan (in het kader van uitvoering van de overeenkomst) plaatsvinden door middel van elektronische post (email). BlackBear mag voor de juistheid van het emailadres uitgaan van het door koper opgegeven emailadres. Een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht door koper te zijn ontvangen, indien de BlackBear (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door koper heeft ontvangen of haar anderszins van ontvangst van het bericht door koper blijkt. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door BlackBear verzonden bericht bepalend.

 

Artikel 5: Levering

5.1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van BlackBear.

5.2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat BlackBear deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BlackBear gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

5.4. Het transport van de zaken geschiedt op kosten van de BlackBear.

5.5. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

5.6 Bij overschrijding van de maximale levertijd van dertig (30) werkdagen heeft koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient koper een e-mail, fax of brief aan BlackBear te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan koper geretourneerd.

 

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1. De prijs is inclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

6.2. BlackBear is gerechtigd tot verhoging van deze prijs binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Geschiedt bedoelde verhoging na drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, dan is deze prijsverhoging toegestaan indien BlackBear deze prijsverhoging heeft bedongen en deze een gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst vanwege deze prijsverhoging op te zeggen.

6.3. Voorts is BlackBear gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen. Geschiedt bedoelde verhoging binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, dan is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7: Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden:

– per pin

– per creditcard

– per I-deal

– per vooruit betaling

of per factuur, mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen is gekomen met BlackBear. Bij betaling per factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

7.2. Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van BlackBear op de koper onmiddellijk opeisbaar en is de koper verplicht om de BlackBear onmiddellijk op de hoogte te brengen van de liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling en om BlackBear onverwijld in staat te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door onmiddellijke vrijwillige afgifte van alle door BlackBear geleverde eigendommen, die geheel of ten dele onbetaald zijn gebleven.

7.4. BlackBear heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. BlackBear kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. BlackBear kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.5. BlackBear is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met BlackBear gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. BlackBear is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door BlackBear geleverde zaken blijven eigendom van BlackBear totdat koper alle verplichtingen uit alle met BlackBear gesloten overeenkomsten, daartoe ook behorende eerdere of oudere overeenkomsten, volledig is nagekomen..

8.2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht BlackBear zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Tevens is koper verplicht de beslaglegger en andere crediteuren (die op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden) te informeren over het – op de door BlackBear geleverde zaken – rechtsgeldig gevestigde eigendomsvoorbehoud.

8.4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5. Voor het geval dat BlackBear zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BlackBear of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BlackBear zich bevinden en om die zaken mede terug te nemen en zal koper vrijwillig alle medewerking verlenen tot afgifte van alle door BlackBear geleverde eigendommen.

 

Artikel 9: Incassokosten

9.1. Navolgende door BlackBear in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn, na eerst daartoe schriftelijk door BlackBear tot betaling te zijn aangemaand, voor rekening van de koper:

– hoofdsom < 2.500 euro: max. 15% incassokosten, min. 40 euro;

– hoofdsom 2.500 – 5.000: max. 10% incassokosten, min. 40 euro;

– hoofdsom 5.000 – 10.000: max. 5% incassokosten, min. 40 euro;

– hoofdsom 10.000 – 25.000: max. 1% incassokosten, min. 40 euro.

9.2. Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 10: Onderzoek, reclames

10.1. Klachten dienen door de koper binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan BlackBear, doch uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat BlackBear in staat is adequaat te reageren.

10.2. Indien een klacht gegrond is, is BlackBear bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren.

 

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat BlackBear de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan BlackBear kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 14 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 14 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens BlackBear voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft BlackBear het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van BlackBear, waaronder die tot schadevergoeding.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Indien BlackBear aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2. De aansprakelijkheid van BlackBear voor schade van de koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door BlackBear aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door BlackBear aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van BlackBear in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BlackBear. Onder BlackBear zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

13.3. BlackBear is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van BlackBear.

13.4 BlackBear is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.

13.5. BlackBear is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BlackBear.

 

Artikel 14: Overmacht

14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BlackBear geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BlackBear niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BlackBear worden daaronder begrepen.

14.3. In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

14.4. In geval van overmacht dient door partijen een regeling getroffen te worden omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

14.5. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper, in afwijking van lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze zaken dienen door koper aan BlackBear te worden betaald overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Afkoelingsperiode

15.1 Nadat koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van dit product , de onderliggende overeenkomst met BlackBear te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

15.2 Indien koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat koper de overeenkomst met BlackBear ingevolge artikel 17.1 en 17.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal BlackBear deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat BlackBear het door koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan koper terugbetalen. BlackBear behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt, dan wel gedragen is of door de schuld van koper (anders dan die van BlackBear of leverancier van het product) is beschadigd.

15.4 Indien het product dat wordt geretourneerd, naar het oordeel van BlackBear schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal BlackBear de klant hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. BlackBear heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De rechter in de vestigingsplaats van BlackBear is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

16.2. Alle rechtsverhoudingen tussen BlackBear en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17: Vindplaats en uitleg

17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Brabant, vestiging Breda.

17.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

17.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst